Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová

Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, ktorá je zapísaná na listoch vlastníctva vedené pre katastrálne územie obce Jasenová , katastrálne územie obce Vyšný Kubín, katastrálne územie obce Poruba – Geceľ na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Dolný Kubín a katastrálne územie obce Valaská Dubová na Katastrálnom úrade v Žiline , správa katastra Ružomberok ,uvedení v zozname spoluvlastníkov / ktorý je súčasťou zmluvy / sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve ako právnickej osoby v zmysle § 3 zákona č. 97/2013 Z. z.

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Jasenová, ktoré sa uskutoční 28.4.2019 /Nedeľa/ o 14.00 hodine v sále obecného úradu v Jasenovej. Zo stránky si môžete stiahnúť pozvánku a splnomocnenie na saztupovanie podielníka.

Výbor Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Jasenová

  • Ing. Samuel Bocko Predseda spoločenstva (konateľ)
  • Ing. Luboš Remko Podpredseda spoločenstva, zapisovateľ
  • Peter Jakoby Lesný hospodár ( konateľ)
  • Mgr. Anna Palugová pokladník
  • Dalibor Madera člen výboru
  • Ing. Pavol Konečný člen výboru
  • Ondrej Malík člen výboru

Dozorná rada Pozemkového spoločenstva urbarialistov obce Jasenová

  • Dana Kundeková Predseda dozornej rady
  • Ján Mačuha Člen dozornej rady
  • Kvetoslava Škutová Člen dozornej rady

Kontakt

Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová
Adresa: Jasenová 19, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 14225867

Email:
info@psujasenova.sk
urbar@psujasenova.sk
lesnik@psujasenova.sk

Napíšte nám

Please Enter your name
Please Enter Your Message